Witamy na stronie Centrum Informacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu.

15.02.2015

KONKURS A to moja bajka właśnie...

Miej­ska Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na we Wro­cławiu i Biuro Wro­cławskich Pro­mocji Do­brych Ksią­żek o­gła­sza czwartą edycję ogólnopolskiego kon­kursu „A to moja bajka wła­śnie” na na­pi­sanie au­tor­skiej bajki lub baśni. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Prace w for­mie e­lek­tro­nicz­nej na­le­ży prze­słać do 15 kwietnia 2015 r.

Na­gro­dami w kon­kursie „A to moja bajka wła­śnie” są:
a) czytniki,
b) książ­ki.
Regulamin konkursu

0 komentarze:

Prześlij komentarz